Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Landskap

Novapoint Landskap er et verktøy for prosjektering og tegningsproduksjon innenfor Landskapsarkitektur. En integrert del av Novapoint er modellering av 3D data.

Med 3D modellen (Quadrimodellen) får du en bedre forståelse av eksisterende situasjon. Du kan også se hvordan ny situasjon blir i 3D. Terreng kan prosjekteres i Quadrimodellen ved hjelp av Terrengformingsverktøyet og i et 3D vindu ser du samtidig hvordan terrenget blir. Du kan også imortere 3D produkter fra kjente utemiljø leverandører til Quadrimodellen. Du kan også skrive ut en mengdeliste.

Novapoint Quadri er en skyløsning, det vil si at alle faggrener kan jobbe samtidig på samme modell mot samme server. Som landskapsarkitekt samarbeider man med veldig mange faggrener. Eventuelle konfliktpunkter med andre fag kommer tydelig frem i Quadrimodell på server.

Programmet inneholder også blant annet funksjonalitet for masseberegning, mengdeberegning av planter basert på areal og plantetetthet.

Terrengmodellering - Høydesetting I Novapoint kan eksisterende terreng modelleres opp fra ferdig kartgrunnlag, eksempelvis ved SOSI-import. Høydesettingsfunksjonene er enkle, dynamiske verktøy for modellering av nytt terreng i 3D. En setter ut dynamiske punkter med x,y,z-verdier og helningsforhold mellom punktene kommer frem automatisk. Punkthøydene er dynamiske og ved endringer oppdateres tilhørende punkter oghelninger direkte. Ny terrengoverflate kan trianguleres og eksporteres til maskinstyringsprogramvare i gravemaskiner.  Eksisterende terreng kan oppdateres med nye data, volumer (skjærings-/fyllmasser) kan beregnes og nytt kotekart genereres. Landskapsmodulen har også funksjon for modellering av skråninger og byggegroper.

Linjebibliotek

I Landskapsmodulen ligger et ferdig definert linjebibliotek som kan benyttes til å illustrere eksempelvis kantstein og murer. Linjene avgrenser overflater, og gir automatisk mengde (løpemeter). En har også funksjoner for å lage 3D-linjer hvor en har kontroll på fall. 3D-linjene som lages kan brukes videre i andre funksjoner til å skape 3D-objekter, eksempelvis kantsteinslinjer og murer.

Situasjonsplaner og planteplaner

Det er mulig å sette ut planter enkeltvis som symboler både i 2D og 3D. Plantefelt genereres som overflateobjekter og fylles med informasjon. Fra et standard eller brukerdefinert bibliotek defineres arealer med ulike egenskaper. Mengdebehandlingen fanger opp alt plantemateriale og belegningstype og det er enkelt å lage situasjons- og planteplaner.

Novapoint Produktbibliotek

Produktbiblioteket for landskap inneholder i dag produkter innenfor kantstein, benker, søpppelkasser og lekeapparater. Disse produktene kan brukes til å berike et utemiljø med utstyr, eller legge belegningstein utover et område i modellen. Produktbiblioteket er tilgjgengelig via Novapoint Basis.

Mer info finnes på Novapoint Landskap

no/np/landscape/start.txt · Last modified: 2017/01/20 13:53 by vn_no_aew