Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Skille på attributter i tegneregel

Denne oppskriften tar for seg hvordan man ved hjelp av den nye Tegneregeleditoren (f.o.m versjon 20.0x.FP5) kan lage en tegneregel, der objekttypen er den samme for to eller flere elementer, men man skiller på de ved hjelp av en av attributtene.

I eksempelet under skal det importeres en SOSI-fil med kabler, og skilles på attributten “medium”. (Samme metode kan brukes til å feks. skille på attributten EL_CableFunction = Høyspent/Lavspent osv…)

Lage konverteringsregel

SOSI-filen vi importerer i eksempelet har attributten ..mediumcode definert på kurvene.

Vi må dermed også først lage en konverteringsregel der vi tar inn denne attributten.

Start import-verktøyet på vanlig måte, og velg SOSI-filen som skal leses inn.

Trykk på Velg regler.

I dialogen som kommer opp, trykk på Ny…, og fyll inn et navn i neste dialog.

Du kommer nå i dialogen for konverteringsregler. Trykk på Ny regel.

I dette eksempelet består SOSI-fila kun av objektet TeleSignalLedning, så vi setter vi opp Kildens objekt = SOSICurve, Resultat-objekt = TeleSignalLedning. Alt blir dermed konvertert til dette objektet. I de fleste tilfeller har man nok noe flere objekttyper, men man bruker bare metoden under for eventuelle andre objekttyper også.

Velg å vise Egenskapskonvertering pr objekt (markert med gult i bildet under).

Vi legger til attributten medium, som vi henter fra sosiAttributesList > mediumcode (se øverste bildet).

Trykk på kobling-knappen helt til høyre i raden. Vi setter så opp en mapping for de forskjellige verdiene. Sett opp slik bildet under viser, der hver bokstav-verdi mappes til en av de tilgjengelige resultatene.

Trykk OK i konverteringsregel-dialogen, og velg så konverteringsregelen ved fullføring av importen. Vi ser så på importen i et planvindu, og ser i egenskaper av vi har fått med attributten medium på noen av linjene vi trykker på.

Lage tegneregel

Full brukerguide for tegneregeleditoren (på engelsk) finnes her.

Tegnereleditoren starter man inne fra Novapoint:

Trykk på Ny….

Sett opp type = Tegneregel, velg projeksjon(er) (vi lager her tegneregel for planvinduet), og trykk så på Legg til fra aktivt prosjekt, og det blir lagt til objekttypekatalog. Angi også et ønsket navn til tegneregelen.

Trykk på OK.

Trykk på Alle objekter, og deretter Ny node. Fyll så inn ønsket navn, feks TeleSignalLedning - I luft.

Vi skal nå først legge til spørring på objekttype. Gjør som bildet under viser. Legg til condition Feature Type Condition, og søk etter, og velg, TelecommunicationCable (TeleSignalLedning).

Så legger vi til spørring på medium. Gjør som bildet under viser. Legg til condition Quadri Shape Attribute condition (attributten medium er en underegenskap av geometri/shape), og sett opp Medium > Equal > In air [2].

Under Tegnemetoder velg Linje, og sett opp en farge, linjetykkelse osv.

Gjør så det samme for TeleSignalLedning med medium = Under bakken. Sett fargen feks. rød.

Gjør så det samme for TeleSignalLedning med medium = I bygning. Sett fargen feks. grønn. Gjør også dette for andre mediumer, dersom dette finnes i fila.

Lagre tegneregelen, og lukk deretter tegneregeleditoren.

Åpne import-oppgaven i et planvindu, og husk å endre til tegneregelen som akkurat ble laget.

no/np/base/faq/tegneregel_skille_pa_attributt.txt · Last modified: 2017/10/13 13:45 by vn_no_jko