Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Tegneregel for påskrift av SOSI-egenskaper

Denne oppskriften viser hvordan man lager lager en tegneregel for påskrift av SOSI-egenskaper. Dette forutsetter at man først lager en konverteringsregel som importerer de forskjellige SOSI-egenskapene inn i modellen.

I dette eksempelet skal vi lage en påskrift i “tabell”-form, der vi både viser egenskapens navn, samt verdi, slik bildet under viser:

Filer brukt i eksempelet kan lastes ned her.

Lage konverteringsregel

Start import-verktøyet på vanlig måte, og velg SOSI-filen som skal leses inn.

Trykk på Velg regler.

I dialogen som kommer opp, trykk på Ny…, og fyll inn et navn i neste dialog.

Du kommer nå i dialogen for konverteringsregler. Generer regler fra forhåndsvist modell.

Trykk deg gjennom de tre neste dialogene, der du velger objekter som skal leses inn, konverteringsnøkkel OBJTYPE, og Fullfør i siste dialogen.

Tilbake i konverteringsregel-dialogen får vi nå opp de sorterte objektene i SOSI-fila, med geometritype og OBJTYPE. Velg hvilke objekter som det skal konverteres til.

Trykk på Egenskapskonvertering pr objekt.

Finn fram til genericPropertyList-raden. Sett opp slik bildet viser:

Objektets egenskap Navn Resultat-objektets egenskap Navn Standardverdi
sosiAttributeList IDENT genericPropertyList IDENT

Trykk på Legg til attributtrad.

Fyll ut med sosiAttributeList for OBJTYPE, slik bildet viser:

Legg til sosiAttributeList for alle SOSI-egenskapene du vil ha med inn, slik bildet viser:

Avslutt med OK.

Velg deretter konverteringsregelen, trykk OK, og fullfør importen.

Lage tegneregel

Vi skal lage en tegneregel for objektet vi konverterte til (i dette tilfellet EL_Kabelskap). I tegneregelen skal vi lage en RenderHandler for selve punktet, samt en for teksten for SOSI-egenskapen, og en for teksten til SOSI-egenskapens verdi (slik bildet helt øverst viser).

Åpne filstien C:\Program Files\Vianova\Novapoint\<versjon> , og start programmet Vianova.Application.DrawingRuleEditor.exe.

Gå på File > Save As, og lagre filen på filsti C:\Users\<ditt brukernavn>\Documents\Novapoint\MyDrawingRules med ønsket navn.

Høyreklikk øverst i Rule Tree, Add Child, og velg RuleNode.

Skriv inn feks “Objekter” under text.

Dette er teksten som vil stå øverst i presentasjonsoppsett i Novapoint.

Høyreklikk på RuleNoden Objekter, Add Child, og velg RuleNode.

Skriv inn “EL_Kabelskap”, eventuelt den teksten du vil noden skal hete i presentasjonsoppsett i Novapoint, under text.

Dette er teksten som vil stå i presentasjonsoppsett i Novapoint.

Hver RuleNode skal så bestå av Condition (spørring på objekt) og RenderHandler (hvordan objektet skal se ut. Høyreklikk på RuleNoden EL_Kabelskap, Add Child, og velg Condition.

Sett QuadriFeatureTypeCondition.

Velg objektet som det skal gjøres spørring mot. I dette tilfellet EL_Kabelskap.

Høyreklikk på RuleNoden EL_Kabelskap, Add Child, og velg RendlerHandler.

Siden EL_Kabelskap er punktgeometri, velges Point Handler under ClassID. Sett deretter en farge, feks rød, samt endre punktstøttelsen til feks 3, slik eksempelet viser. Alt annet kan stå slik det står.

Deretter skal vi lage en Text Handler for SOSI-egenskapens navn. Høyreklikk på RuleNoden EL_Kabelskap, Add Child, og velg RendlerHandler.

ClassID settes til Text Handler, fargen til feks. sort. Font Name må byttes, feks. til arial.ttf. Huk av for Use Text Attribute, og sett Insertion Point til centreLevelPoint - 2750059. Trykk deretter på Edit Text Attribute.

I dialogen som kommer opp trykk på Add, og lag fire rader. Fyll ut kolonnene med Attribute med verdiene bildet under viser. Under raden for Name/Index, fyller du ut med #0, #1, #2 og #3.

Vi har da laget støtte for fire rader med SOSI-egenskaper her. Om man har flere egenskaper, må man lage flere rader, og nummerere videre med #x. Avslutt med OK.

Lagre tegneregelen, og steng ned Drawing Rule Editoren. Gå inn i Novapoint, åpne importen i et planvindu, og endre tegneregel til den nye som er laget.

Vi ser da at vi har fått inn teksten, men vi vil ha den i tabellform på hver sin linje, istedetfor på samme linje. Dette kan kun gjøres i et text-editor program (Notepad, Notepad++ etc).

Bla deg til mappen du har lagret tegneregelen (C:\Users\<ditt brukernavn>\Documents\Novapoint\MyDrawingRules), og åpne tegneregel-filen i text-editoren.

Finn fram til <Text delimeter=”,” og bytt ut dette med <Text delimeter=“&#xA;&#xA;” slik bildet under viser:

Når vi nå skal lage en Text Handler for SOSI-egenskapens verdi, så vil det raskeste være å lage det i text-editor.

Se bildet under.. Man tar en kopi av RenderHandler for Texten som vi opprettet, fra <RenderHandler> til </RenderHandler> (markert med gul). Man limer den inn rett under (markert med grønt).

Endre fargen på teksten til feks blått. Verdiene til attributeIdForName og attributeIdForValue må endres til 1900004. Dette er verdien for påskrift av SOSI-egenskapens verdi.

Pass på at fila ser slik ut nederst, under siste linje </RenderHandler>:

Lagre tegneregelen. Går vi inn i Novapoint og åpner den importerte fila med tegneregelen, ser vi at vi har fått inn teksten, men at tekstjusteringen er feil:

Denne kan vi endre direkte i presentasjonsoppsett i Novapoint:

Lagre konverteringsregelen, og trykk Ja på å overlagre.

Sluttresultat:

Sist modifisert: 2017/06/16 11:45 av vn_no_jko