Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 21.FP4

Julkaisupäivämäärä: 24.05.2019

HUOM! Palvelinpäivitystä ei ole vielä julkaistu.

Known Issues

Novapoint Base

Yleistä

Tämä päivitysversio sisältää yleisiä virhekorjauksia ja parannuksia olemassa oleviin toimintoihin, sekä uusia ominaisuuksia. Tällaisia ovat mm. kilometripaalutuksen esittäminen perusjärjestelmän 3D näkymässä, samaa formaattia olevien tiedostojen massatuonti ja projektin väylämallien päivitystyökalu.

Uutta: AutoCAD 2020-versioiden tuki (AutoCAD, Map 3D, Civil 3D)

Uutta: Työkopion avaaminen suoraan aloitussivulta.

Parannettu: Projektitunnisteiden (.binder) sijainti on nyt käyttäjän määritettävissä. Toimintojen Hae palvelimelta tai Avaa työkopio yhteydessä käytetty projektitunnisteen sijainnin määritys muistetaan seuraavalla käyttökerralla.

Uutta: Käyttäjälle haettavan projektin työkopio toimintoa Hae palvelimelta käytettäessä on nyt mahdollista määrittää käyttämällä URL-osoitetta. URL määritetään automaattisesti palvelimella projektia luotaessa ja pääkäyttäjä voi lähettää tämän osoitteen suoraan käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle. Käyttäjän ei tarvitse valita mallia ja projektia jota aletaan käyttää.

Esitystapojen asetukset

Parannettu lisäämällä mahdollisuus tallettaa esitystapoja ja teemoja erikseen.

Parannettu piilottamalla virheellistä tietoa sisältävät solut.

Korjattu esitystapojen teemojen lukemisessa/tallettamisessa havaittuja ongelmia.

Muunnintiedostot

Korjattu tilanne jossa verkkoelementin luominen ei luonut itse kohdetta perusjärjestelmään.

Uutta: Tallenna -painike muokkausdialogissa.

Uutta: Mahdollisuus järjestää muunnintiedoston rivien järjestystä (ylös/alas).

Aineiston sisäänluku

Korjattu tilanne jossa ortokuva ei näkynyt oikein Easy Acces -palvelussa (Basessa näkyi oikein).

Korjattu hitausongelma WMS-aineistoon ensimmäistä kertaa zoomattaessa.

Korjattu kaatuminen joka tapahtui tallennettaessa 3D näkymää tehtäväksi jonkin toisen tehtävän ollessa muokkaustilassa.

Korjattu SketchUp-tuoteliitoksessa havaittu ongelma kohdeluokan tuottamisessa.

Korjattu tilanne jossa dgn-formaatista ei saatu luettua tilavuusobjekteja.

Parannettu GML aineiston tuontia.

Parannettu SketchUp-aineiston (.skp) tuontia

Lisätty muunnintiedosto SOSI 5 -formaattia varten

Uusi toiminto samaa formaattia olevien tiedostojen massatuontiin.

Uusi toiminnallisuus jossa voidaan lukea sisään ainoastaan uudet ja muuttuneet tiedostot (aineiston massatuonnin yhteydessä).

Uusi toiminnallisuus DANDAS -formaatin sisäänlukua varten.

Uusi toimintoa jolla voidaan ajastaa tehtävien suorittamista. Toiminto “Suorita” voi nyt käyttää Windows Scheduler -toimintoa, jonka avulla voidaan ajastaa esim. aineisto massatuonti, aineiston jako palvelimelle tai maastoaineiston päivitys projektille.

Mallinnus (Pursota/Pyyhkäise)

Toiminnossa on korjattu havaittuja ongelmia ja tehty parannuksia.

Projektien päivittäminen NP20 - > NP21

Uusi työkalu projektin väylämallien päivittämiseen siirryttäessä versiosta 20 versioon 21. Työkalun avulla voidaan päivittää projektin väylä-, rata- ja kaivantomallit sekä geometriat joita ne käyttävät. Käyttäjä voi valita päivitettävät väylämallit tai valita kaikki päivitettäväksi kerralla.

ProjectWise

Korjattu ongelma joka esti kirjautumisen.

Korjattu virhe käsiteltäessä suuria tiedostoja.

Korjattu toiminnoissa Vie DWG, KML, PDF3D havaittuja ongelmia.

Esitys/näkymät

Parannettu lisäämällä tekstiobjektille insertiopiste esityksessä.

Korjattu taulukkonäkymässä kaatumisen aiheuttanut ongelma mikäli käytettiin alku-loppupaalua taulukkona esitettävän väylämallin asetuksissa (Sijainti).

Dynaaminen valinta (clip boundary)

Uusi mahdollisuus valita kohdeluokka jota leikataan.

Leikkauksen alueraja voidaan nyt tallettaa tiedostoon.

Dynaaminen valinta pystyy nyt valitsemaan kohdeluokan muodon mukaan.

Lisätty mahdollisuus valita objekteja ainoastaan attribuuttien perusteella.

Vie

Parannettu IFC-uloskirjoitusta.

Korjattu ongelma jossa väylämallia ei ollut mahdollista tallettaa dwg-muotoon.

Civil3D Connector

Korjattu tilanne jossa Civil 3D Connectorilla ei ollut mahdollista tuoda vertailupintaa (TIN Volume Surface).

Korjattu tilanne jossa Civil 3D Connector ei pystynyt luomaan tehtäviä.

Parannettu toiminnon vakautta tilanteessa jossa osa tuoduista objekteista oli uusia ja osa päivitettiin.

Easy Access

Uutta: Easy Accessissa on nyt mahdollista käyttää myös ortokuvia.

Uutta: Myös tekstit näkyvät nyt Easy Accessissa.

Parannettu kohteiden läpinäkyvyyden/reikien esittämisen Easy Accessissa.

Novapoint Road

Väylämallitehtävä

Muutettu tehtävän mallipohjan nimeäminen käyttämään kyseiselle väylälle määritettyä nimeä (*.DMI) tai (*.GEN).

Korjattu tilanne jossa PARAM-tiedoston kirjoitus ei onnistunut.

Korjattu tilanne jossa niissä väylämalleissa joissa ei oltu käytetty automaattista sivukaltevuuden laskentaa, ei väylämallin pintojen ominaisuuksiin tullut valituksi kohtaa josta sivukaltevuuskuvaaja piirretään pituusleikkaukseen.

Korjattu tilanne jossa Novapoint 19.30 tai myöhemmällä versiolla luotujen väylämallien päivittäminen ei käyttänyt oikeaa muunnintiedostoa.

Muunnintiedostot

Muutettu maisemointitoiminnon tuottama kohdeluokka (Liikennesaareke→TäyttöPinta).

Muutettu sisäluiskapinnan attribuutille 'layerDescription>name' arvo 'PAVEMENT_INNER_SLOPE'. Tekstuurin ja materiaalin attribuutit on poistettu.

Mallin rakentaminen

Parannettu mallin 3D kohteiden tuottamisen suorituskykyä aikaisempiin versioihin verrattuna.

Korjattu tilanne jossa väylämallitehtävän asetuksissa määritetyt Yleiset attribuutit eivät kirjoittuneet väylämallin tuloksiin käytettäessä roadin vanhaa työkalupalkkia (Road.exe).

Korjattu tilanne jossa tehtävästä poistuttaessa valitsemalla Valmis ei väylämallia laskettu uudestaan kun tehtävän asetuksia oli muokattu.

Lisätty ja parannettu väylämallitehtävän virheilmoitusten sisältöä kun käsitellään suuria aineistoja.

  • Ilmoitus suorituskvyn mahdollisesta heikentymisestä kun laskettavien poikkileikkausten määrä ylittää 15000.

  • Ilmoitus kun poikkileikkausten tietosisältö on suuri (keskimäärin 1500 objektia poikkileikkauksessa).

Parannettu virheilmoitusten tietosisältöä kun kaikkea tietoa ei voida käsitellä.

  • Mikäli poikkileikkauksia ei voitu laskea, ilmoitettiin aikaisemmin siitä vain kertaalleen. Nyt näytetään paaluvälit jossa virhetilanteet tapahtuvat.

  • Mikäli laskettavia poikkileikkauksia oli yli 30000, laskenta keskeytyi ensimmäiseen vaiheeseen ilman virheilmoitusta. Nyt käyttäjää informoidaan paremmin.

Vähennetty tilanteita jotka aiheuttavat virheilmoituksen “Errorcode 400028; Splitting surface in two or more surfaces.”

Korjattu sisäluiska- ja maisemointipinnan luominen, pintoja ei luotu jos laskennan yhteydessä oli solid-objektien tuottaminen kytketty pois päältä.

Korjattu pientä kaarresädettä käytettäessä havaitut poikkileikkausten päällekkäisyydet.

Korjattu kasvillisuuden poistoa käytettäessä havaittu ongelmatilanne solid-objektia tuotettaessa.

Korjattu väylämallin rakennekerrosten solid-objektien tuottamisessa havaittuja ongelmia.

Korjattu tilanteita jossa useita kuvitusobjekteja käytettäessä saattoi poikkileikkaus piirtyä väärin.

Korjattu tilanne jossa poikkileikkauksen liian suuri tietosisältö saattoi aiheuttaa laskennan epäonnistumisen.

Korjattu irtilouhinnan muodostumista tilanteissa jossa louhinnan määritys oli pystysuora.

Korjattu tilanteita (väylämalleissa jotka luotu ennnen NP21.FP3 -versiota), joissa täyttöpinta saattoi tietyissä tilanteissa (pintamaan/kasvillisuuden poisto, massanvaihto) muodostua leikkauspinnaksi.

Korjattu massanvaihdon solid-objekteissa havaittuja ongelmia käytettäessä maalajityyppiä [12].

Massalaskenta

Uusi dialogi massojen raportointiin - mahdollisuus tuottaa vain yhteenvetoraportti - voidaan tuottaa raportti myös kiinteällä paaluvälillä huolimatta väylämallin paaluväliasetuksista

Parannettu raporttien tuottamisen suorituskykyä.

Neliölouhinnan kuutiomäärä vähennettiin kokonaiskallioleikkausmäärästä, tämä on nyt korjattu.

Korjattu kaatumisia aiheuttaneita tilanteita joissa raporttia ei voitu luoda.

Poikkileikkausten katseluikkuna

Parannettu suorituskykyä suodattamalla pois tarpeetonta tietoa (viivapisteitä, kuvitusobjektina olevien mallien polygon-objekteja)

Parannettu zoomaustoiminnon suorituskykyä poikkileikkausikkunan sisältäessä paljon tietoa (kuvitusobjektit).

Parannettu tilannetta jossa aikaisemmin oli mahdollista yrittää laskettaa varaamattoman väylämallin mikä tahansa paaluluku. Lopputuloksena oli tyhjä poikkileikkaus, nyt käyttäjää ohjeistetaan varaamaan väylämalli muokattavaksi.

Väylämallin pintakuvaukset

Lisätty väylämallin pintakuvausten maksimirivimäärää (500→2000).

Korjattu tilanne jos käytettäessä väylämallin rajauksia näytettiin sarakkeen Object kohdeluokkien nimet englanninkielisinä myös muilla konfiguraatioilla kuin International/English.

Päällysrakenteen lisäasetukset

Parannettu irtilouhinnan desimaalitarkkuutta (1→3).

Korjattu tilanne jossa ei ollut mahdollista käyttää geometriaa ohjaamaan esim. väylän pohjaa.

Muut dialogit

Pikapoikkileikkauksia PDF-muotoon tulostettaessa korjattu tilanne jossa rasteroitujen poikkileikkausten selitteet eivät tulostuneet.

Geometrian suunnittelu

Parannettu tilannetta jossa kiinnitystapaa muutettaessa (Kiinnitetty→Osittain kiinnitetty) elementin kiinnityspiste sijoitetaan elementin keskelle. Aikaisemmin se sijoitettiin elementin loppuun.

Parannettu suorituskykyä geometriaa Baseen talletettaessa.

Muu Autocad-toiminnallisuus

Ajoura-analyysin tuottamaa ajouraa voidaan nyt muokata.

Muokattaessa ajoneuvon asetuksia korjattu tilanne, joka aiheutti autocadin kaatumisen mikäli samalla ei luotu uutta standardia.

Korjattu tilanteita joissa poikkileikkaukset eivät piirtyneet.

Rasteroituja poikkileikkauksia tuotettaessa piirretään nyt näkyviin massarasterien pinta-alat.

Korjattu tilanne jossa ei ollut mahdollista piirtää pituusleikkauksen maanpinnan sivusiirtoja. Nyt sivusiirtoja ei tarvitse enää määrittää väylämalliin vaan ne voidaan piirrättää suoraan pituusleikkauksen piirtodialogista. Sivusiirrot piirretään myös väylämalliin asetetuista maalajirajoista. Sivusiirrot piirretään omille tasoilleen dwg-kuvassa. Maanpinta piirretään tasoille Sivusiirto 1 ja 2, muut pinnat tehtävän nimen, pinnan nimen ja sijainnin mukaan.

Korjattu Piirrä väylämalli -toiminnossa havaittu ongelmia jossa käyttäjän määrittämä autocad-taso ei tallettunut toiminnon asetuksiin.

Esitystapojen asetukset

Parannettu “Default” esitystavan asetusta tilanteissa joissa tietyn kohdeluokan käyttämällä materiaalilla ei ollut attribuuttia “generalMaterialType”.

Täydennetty ja parannettu YIV-esitystapaa.

Tiedonsiirto

LandXML-tiedonsiirrossa korjattu tilanne jossa pystygeometrian suunnittelussa käytetyt paraboliset kaarielementit eivät kirjoittuneet siirtotiedostoon.

Liittymätyökalu

HUOM: FP4 ja uudempien versioiden kanssa käytetään uutta versiota liittymätyökalusta (19.3), jonka on ladattavissa täältä.

Tuottaa nyt 3D solideja.

Toiminnon tuottamat geometriat sisältävät nyt liittymätehtävän nimen.

Liittymän tulosuuntia on mahdollista vetää esikatseluikkunassa pitkin niiden geometriaa.

Liittymätyökalusta voit halutessasi lukea lisää täältä.

Novapoint Railway

YIV-esitystapaa käytettäessä näytetään nyt kilometripaalutus Basen 3D näkymissä.

Lisätty tekniikkalajeihin ratamallien karttanäkymiin esitys myös geometriaa varten.

Novapoint Water&Sewer

Suunnittelutila

KORJATTU: Kaivoa siirrettäessä johdon sivusiirto arvo ei pysynyt paikallaan

KORJATTU: vaakataitteita lisättäessa johdon kaltevuusarvo oli väärin

KORJATTU: Väylämalliin / Ratamalliin kiinnitys ei vaikuttanut kaivoihin

KORJATTU: Graafinen korjaus toimintoon “piilota kaivanto”

KORJATTU: Muokkaa ominaisuuksia -dialogissa ajoittain esiintyneet haamu-arvot

KORJATTU: Toiminto “Näytä johtojen kulmat” aiheutti graafisen ongelman, joka ilmeni pituusleikkausnäkymän päivittymisessä. Tietyissä käyttötapauksissa kaikkia kaivannon johto-osuuksia ei esitetty

UUSI: Lisätty muokkaus toiminto “kiinnitä kaivot keskelle”. Toiminto löytyy klikkaamalla kaivoa kakkospainikkeella

Configuration KORJATTU: Erikoismerkit ovat nyt tuettuja

KORJATTU: Käyttäjän määrittämät viivatyypit eivät olleet valittavissa konfiguroinnissa

Base (Quadri desktop) PÄIVITETTY: Taulukkonäkymän ryhmittelyä laajennettu.

Novapoint Road Sign

Suomi versio

UUTTA: Käyttäjän määrittämä merkki - Lisätty tuki suljetuille murtoviivoille (#HAN-1504)

UUTTA: 3D PORTAALI - Uusi toiminto, jolla voidaan mallintaa portaali ja siihen liitetyt merkit (#HAN-1595)

PARANNETTU: YLEINEN - OSNAP aktivoitu jalustan geometriaan (ei ainoastaan jalustan keskipisteeseen) (#HAN-1593)

PARANNETTU: CUIX - RIBBON -valikkoa siivottu (#HAN-1574)

PARANNETTU: 3D MERKIT - 3d-merkkien luomiseen uusi toiminnallisus, jolla voidaan mallintaa osoitetut merkit yhdellä kertaa (#HAN-1461)

PARANNETTU: 3D MERKIT - Suomennoksiin korjauksia (#HAN-1614)

PARANNETTU: 3D MERKIT - Lisätty kiinnityskomponentti “huippukiinnike” (#HAN-1584)

Novapoint Road Marking

Suomi versio

PARANNETTU: CUIX - Ribbon valikkoa siistitty (#HAN-1573)

KORJATTU: MÄÄRÄTAULUKKO - Parannettu pinta-alan laskentaa täytetyille alueille (#HAN-1592)

fi/np/release_notes/np21/np21fp4/start.txt · Last modified: 2019/07/12 08:55 by vn_fi_emeliina